Jakamistalous muuttaa yhteiskuntaamme

Posted on Posted in Blogi

helsingin-sanomat-logo

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomissa 23.7.2014.

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lut Ma­ra ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ti­mo Lap­pi kir­joit­ti (HS Mie­li­pi­de 17. 7.) yk­si­tyi­sen ma­joi­tuk­sen saa­van epä­rei­lua kil­pai­lu­etua ho­tel­li- ja hos­tel­li­yrit­tä­jiin näh­den.

Lap­pi viit­ta­si ja­ka­mis­ta­lout­ta edus­ta­vaan Airbnb-pal­ve­luun, jos­sa yk­si­tyi­set hen­ki­löt voi­vat vuok­ra­ta asun­to­jaan ly­hyt­ai­kai­ses­ti mui­den käyt­töön. Nu­kut­tu­jen öi­den mää­räs­sä mi­tat­tu­na yri­tyk­ses­tä on no­peas­ti tul­lut maail­man suu­rin ma­joi­tus­alan yri­tys.

Ja­ka­mis­ta­lou­den uu­sia tuu­lia ei pi­dä suit­sia – päin­vas­toin nii­tä pi­tää roh­kais­ta. Muu­tos vaa­tii ai­na in­no­va­tii­vi­suut­ta yri­tyk­sil­tä.

Ma­joi­tus­alan yri­tyk­set pys­ty­vät kil­pai­le­maan ja­ka­mis­ta­lou­den toi­mi­joi­den kans­sa esi­mer­kik­si ta­sai­sel­la pal­ve­lun laa­dul­la tai uu­sin­ta tek­niik­kaa edus­ta­vil­la huo­neis­toil­la. Ho­tel­lit ei­vät kui­ten­kaan ole tar­jon­neet au­tent­ti­suut­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä, jon­ka ta­kia mat­kai­li­jat nyt suun­taa­vat ih­mis­ten ko­tei­hin, jos­sa nä­ke­vät het­ken ”ai­toa pai­kal­lis­ta elä­mää”.

Po­lii­tik­ko­jen teh­tä­vä on oh­ja­ta yh­teis­kun­nan toi­min­taa ha­lut­tuun suun­taan. Ja­ka­mis­ta­lou­des­sa ih­mi­set te­ke­vät asioi­ta yh­des­sä ja ja­ka­vat omis­ta­miaan esi­nei­tä, ku­ten työ­ka­lu­ja, au­to­ja tai asun­to­ja. Toi­min­ta on se­kä yh­tei­söl­lis­tä ja re­surs­si­te­ho­kas­ta. Tä­tä­hän me juu­ri ha­luam­me: luon­non ja ih­mis­ten kan­nal­ta hy­vää yh­teis­kun­taa.

Ti­mo Lap­pi on oi­keas­sa sii­nä, et­tä ja­ka­mis­ta­lous toi­mii eri pe­li­sään­nöil­lä kuin teol­li­sen ta­lou­den lo­giik­kaa nou­dat­ta­vat toi­mi­jat.

Asun­ton­sa vuok­raa­ja sääs­tyy hen­ki­lös­tö­ku­luil­ta ja ar­von­li­sä­ve­rol­ta, jos vuok­raus­toi­min­ta on pie­ni­muo­tois­ta. Har­val­le asun­non vuok­raa­mi­nen on – tai tu­lee kos­kaan ole­maan – var­si­nai­nen tu­lon­läh­de.

Kai­kes­sa toi­min­nas­sa tu­lee siir­tyä enem­män pro-mar­ket ajat­te­luun pel­käs­tä pro-bu­si­ness ajat­te­lus­ta. Täs­sä­kin mie­les­sä nor­mien pur­ka­mi­nen ma­joi­tus- ja ra­vin­to­la-alal­la on enem­män kuin ter­ve­tul­lut­ta.

Lap­pi kan­taa huol­ta myös työl­li­syy­des­tä ja ve­ro­tu­lois­ta. Siir­tyes­säm­me ja­ka­mis­ta­lou­teen jou­dum­me muut­ta­maan ve­ro­tus­ta työn ja toi­min­nan ve­rot­ta­mi­ses­ta ku­lu­tuk­sen ja pääs­tö­jen ve­ro­tuk­seen. Sa­mal­la työn, so­siaa­li­etuuk­sien ja yrit­tä­jä­tu­lon yh­dis­tä­mi­ses­tä pi­tää teh­dä jous­ta­vaa ja ai­na kan­nat­ta­vaa.

Mik­ko Ku­tin­lah­ti
yri­tys­vas­tuu­asian­tun­ti­ja

Jaak­ko Mus­ta­kal­lio
pu­heen­joh­ta­ja, vih­rei­den ta­lous­po­liit­ti­nen työ­ryh­mä