Jakamistalous muuttaa yhteiskuntaamme

Posted on Posted in Blogi

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomissa 23.7.2014. Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lut Ma­ra ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ti­mo Lap­pi kir­joit­ti (HS Mie­li­pi­de 17. 7.) yk­si­tyi­sen ma­joi­tuk­sen saa­van epä­rei­lua kil­pai­lu­etua ho­tel­li- ja hos­tel­li­yrit­tä­jiin näh­den. Lap­pi viit­ta­si ja­ka­mis­ta­lout­ta edus­ta­vaan Airbnb-pal­ve­luun, jos­sa yk­si­tyi­set hen­ki­löt voi­vat vuok­ra­ta asun­to­jaan ly­hyt­ai­kai­ses­ti mui­den käyt­töön. Nu­kut­tu­jen öi­den mää­räs­sä mi­tat­tu­na yri­tyk­ses­tä on no­peas­ti tul­lut maail­man suu­rin ma­joi­tus­alan yri­tys. Ja­ka­mis­ta­lou­den uu­sia tuu­lia ei pi­dä suit­sia – päin­vas­toin nii­tä pi­tää roh­kais­ta. Muu­tos vaa­tii ai­na in­no­va­tii­vi­suut­ta yri­tyk­sil­tä. Ma­joi­tus­alan yri­tyk­set pys­ty­vät kil­pai­le­maan ja­ka­mis­ta­lou­den toi­mi­joi­den […]