Rohkeutta on huolehtia heikompiosaisista, kun omat voimat eivät ole suurimmillaan

Posted on Posted in Blogi
Talouarviopuhe
Vihreiden ryhmäpuheenvuoro talousarviokokouksessa 16.11.2015.

Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaupunkilaiset

Vuosi 2016 tulee olemaan hyvin poikkeuksellinen vuosi Tampereen kaupungissa. Se ei ole poikkeuksellinen huonon taloustilanteen takia, koska jo liki 10 vuotta maamme talous on ollut alavireinen. Kansantalous ei ole noussut vuoden 2008 tasolle – eikä nouse todennäköisesti ensi vuonnakaan. Vuosi ei ole poikkeuksellinen korkean työttömyydenkään osalta. Kovista ponnisteluista huolimatta työttömyys on kasvanut viime kuntavaaleista 5 prosenttiyksikköä Tampereella ja muissa kasvukeskuksissa. Ensi vuosi ei ole poikkeuksellinen vaikean toimintaympäristön takia, vaan koska kaupunkimme osoittaa poikkeuksellista rohkeutta ja tarttuu konkreettisin muutoksin moniin ongelmiin. Tampereen talousarvion nimi onkin sopivasti Muutosten vuosi.

Tampere muuttaa koko toimintamallinsa ja organisaationsa vastaamaan paremmin kolmea päätoimintaa. Keskitymme luomaan inhimillistä hyvinvointia, kestävää kaupunkia ja voimakasta elinvoimaa. Näillä toimenpiteillä pyritään virittämään kaupungin 15.000 työntekijän työpanos ja –tuotos entistä vaikuttavammaksi. Organisaatioon tehtävillä uudistuksilla ja johtamisen selkeyttämisellä vähennetään myös tarvetta raastavaan käyttötalouden säästökuuriin– saadaan enemmän aikaan samoilla resursseilla. Strategisesti valittuja rakenteellisia muutoksia viemme suunnitelmallisesti eteenpäin. Samalla on painotettava henkilöstön osallistamisen ja hyvinvoinnin tärkeyttä.

Kaupunkimme työllisyyttä parannetaan panostamalla koulutukseen ja uudelleen työllistymiseen. Tutkimuksien mukaan Tamperetta vaivaa työn kohtaanto-ongelma. Meillä on avoimia työpaikkoja, muttei niiltä aloilta mistä ihmiset jäävät nyt työttömäksi. Ensi vuonna voimme toivottavasti ryhtyä myös perustulon kokeilukaupungiksi. Tämä tarjoaisi mahdollisuuden kannustinloukkujen poistoon ja jouheviin siirtymiin sosiaaliturvan, työntekijästatuksen ja yrittäjyyden välillä. Samalla on myös tärkeää saada kuntatasolle lisää välineitä työttömyyden hoitoon. Kuntien vastuiden, resurssien ja vapauden tehdä päätöksiä on kuljettava käsi kädessä. Nyt näin ei ole ja Tampere maksaa tänä vuonna 31 miljoonaa työmarkkinatuen kuntaosuuksia sakkoina valtiolle.

Ensi vuonna raitiotien kehitysvaihe päättyy ja Tampereen on aika siirtyä toteuttamisvaiheeseen mukavan, nopean ja riittävän kapasiteetin joukkoliikenteen varmistamiseksi. Vihreät haluavat kehittää pohjoismaiden kuudenneksi suurinta kaupunkikeskustamme kohti aitoa pohjoismaista suurkaupunkia, joka on tunnettu vireästä elinkeinoelämästä, älykkäästä liikenteestä ja asioinnin helppoudesta. Raiteet ovat luonnollinen osa tällaista kaupunkia.

Hyvät kuulijat

Tampereen investointitaloutta johdetaan vastuullisesti. Tampereen investointipotentiaali on tällä hetkellä Suomen suurista kaupungeista toiseksi paras. Ensi vuonna meillä on varaa tehdä kasvua tukevia investointeja, kuten edellä mainittu raitiotie. Tämän lisäksi voimme peruskorjata kouluja, päiväkoteja ja terveysasemia.

Tämän talousarvion mukana hyväksyttävä uusi investointikehys on myös tärkeä osa kaupunkimme kasvun ohjaksia. Kehys pitää kaupunkimme investointitalouden vastuullisella tasolla myös tulevaisuudessa ja priorisoi kaupunkikehitystä ja asuinrakentamista nykyisen palvelurakenteen sisään.

Tampereen käyttötalous aiheuttaa meille päättäjille haasteita. Olemme kuitenkin linjanneet, että nykyisessä työllisyystilanteessa työn verotuksesta kerättävä kunnallisvero ei ole tulopohjan laajentamisen keinovalikoimassa. Sen sijaan Vihreät olisivat olleet valmiita tarkastelemaan kiinteistöistä kerättäviä veroja. Kiinteistöt hyötyvät taloudellisesti kaupungin infrastruktuurin panostuksista.

Hyvät valtuutetut

Todellista rohkeutta on huolehtia heikompiosaisista myös silloin, kun omat voimavarat eivät ole suurimmillaan. Samalla on muistettava, että palveluiden turvaaminen ja heikompiosaisista huolehtiminen on taloudellinen investointi tulevaisuuden säästöihin. Strateginen tavoitteemme onkin vaikuttava ennalta ehkäisevä toiminta.

Tällaisia toimenpiteitä teemme myös ensi vuoden aikana. Otamme käyttöön kokeiluluontoisesti sosiaalisen luototuksen valtuustokauden loppuun asti. Tarjoamme edelleen erilaisia liikunta- ja kulttuuripalveluita ilmaisiksi erilaisille kohderyhmille. Laajennamme syrjäytymisvaarassa olevien lasten Icehearts-toimintaa ja tarjoamme uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti kotiapua perheille. Vihreät haluavat kiittää myös siitä, että aktiivipassi on osa talousarviota. Tärkeää on myös, että päiväkeskus Huoltsulle löytyy tilat Tampereen keskustan tuntumasta seuraavien kuukausien aikana. Kymmeniä ihmisiä päivittäin heidän perustarpeissaan kannattelevan Huoltsun toiminnan jatkuvuus ei saa vaarantua.

Tampere muuttaa ja kehittää samalla lähipalveluita. Linnainmaan hyvinvointikeskus luo ensi vuonna pohjaa uudelle tavalle organisoida palveluita myös muualla kaupungissa. Muutoksen mottona on vähemmän seiniä ja enemmän tilaa palveluille sekä niiden järjestämisen tavoille.

Kaavaillut rajaukset lasten subjektiiviseen päivähoitoon ovat erittäin valitettavia, joita vihreät ovat vastustaneet. Toivomme, että voimme varmistaa yhdenvertaisen päivähoidon vanhempien työmarkkina-asemasta riippumatta. Lapsiperheköyhyys on kasvanut merkittävästi eikä päivähoitojärjestelmämme tulisi polarisoida tätä kehitystä lisää.

Arvoisa puheenjohtaja

Yksi strateginen tavoitteemme, yhdessä tekeminen konkretisoituu, kun turvaamme kaupungin asemaa vahvana kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Taloudellisesti haastavana aikana pyrimme tukemaan tärkeitä kumppaneitamme, teattereita, opistoja ja satoja yhdistyksiä ilman merkittäviä taloudellisia leikkauksia. Mahdollistamme myös merkittäviä kuntalaisten vapaa-ajan palveluita tuomalla kaupunkilaisille Tesoman palloiluhallin, Kalevan maauimalan, Kaukajärven vapaa-aikakeskuksen sekä uusia tekonurmikenttiä jalkapalloilijoille. Puistojen ja luisteluolosuhteiden parantamisella edistämme matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Tilakeskuksen noin 100 miljoonan euron varauksista rakennetaan muun muassa tärkeä Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti sekä Amurin kansainvälinen koulu.

On myös muistettava, että ilmastonmuutoksen torjunta tehdään kaupungeissa. Vihreät toivovat, että Tampereella edistetään ensi vuonna valmistelua kohti European Green Capital tavoitetta. Haluamme varmistaa kaupunkimme edelläkävijäaseman ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa, kiertotaloudessa sekä materiaalitehokkuudessa.

Vihreät kiittää myös Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki -ohjelmasta, jolla parannetaan kaupunkimme palveluita ja panostuksia opiskelijoille. Opiskelijat tuovat valtavan piristysruiskeen kaupungin yritysten osaamispohjaan ja kilpailukykyyn. Olemme myös turvanneet opiskelijoiden opintopolkujen tukemiseen ja opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseen liittyvät määrärahat. Lukiokoulutuksen kurssien määrä pidetään tämän vuoden tasolla ja Tampereen lukioiden vetovoimaisuuden myötä opiskelijapaikkamääriä on nostettu.

Olemme huomioineet myös kevyen liikenteen tässä talousarviossa. Panostamme erilliseen pyöräilyinfraan ja parannamme polkupyöräilyn edellytyksiä erillisenä liikkumismuotona kävely- ja moottoriliikenteen lisäksi. Kiitämme erityisesti Tampereen polkupyöräilijöitä sekä Urbaani Tampere ry:tä innostavista ja ammattitaitoisista tempauksista kaupunkilaistemme hyväksi.

Hyvät tamperelaiset

Vihreät kannustaa tekemään rohkeasti viisaita päätöksiä sekä pitämään huolta heikompi-osaisista näinä turbulentteina muutosten aikoina.

Kaupunkimme kehityksen raameina toimivat loistava pormestariohjelma, vahva investointipotentiaali sekä yhteistyöhenki, joiden avulla kaupunkiamme on hyvä viedä eteenpäin.

Jaakko Mustakallio
Tampereen vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

Jaakko-Mustakallio-Tampere-1_sininen