Eduskuntavaaliteemat 2023

1. Mielenterveyskriisi - voitettavissa

Mielenterveyden vahvistaminen on otettava kaiken politiikan keskiöön.

Palveluiden parantaminen ei enää yksin riitä, vaan tarvitsemme mielenterveyttä vahvistavan kulttuurimuutoksen. Työelämässä, kouluissa ja yhteiskunnassa on vähennettävä mielelle aiheutuvaa kuormitusta.

Tarvitsemme terapiatakuun, panostuksia psykiatriseen hoitoon ja lisää mielenterveyden ammattilaisia, joilla epäinhimillisen pitkät hoitojonot on  purettava. Tuodaan mielenterveyden ennaltaehkäiseviä toimia myös neuvoloihin, kouluihin ja sosiaalipalveluihin. 

Toimenpiteitä, joita tulee edistää seuraavalla eduskuntakaudella:

 • Toteutetaan terapiatakuu terapiat etulinjaan -mallin avulla, joka sisältää porrastetun tuen mallin.
 • Tehdään psykoterapeuttikoulutuksesta maksutonta.
 • Nostetaan mielenterveystaidot opetussuunnitelmaan.
 • Parannetaan kaikkien sote-ammattilaisten mielenterveysosaamista.
 • Nostetaan hyvinvointialueiden rahoitusta ja annetaan nuorisopsykiatrialle oma kriisirahoitus. 
 • Korotetaan perusturvaa ja pienituloisten lapsiperheiden etuuksia.
 • Tuodaan mielenterveysnäkökulmat vahvemmin kouluihin, neuvoloihin ja sosiaalipalveluihin.
 • Muutetaan työturvallisuuslakia huomioimaan kokonaisvaltaisesti henkinen kuormitus ja kannustetaan työpaikkoja omiin toimiin mielenterveyden vahvistamiseksi työelämässä.
 • Parannetaan hoiva-alan ammattilaisten saatavuutta, pysyvyyttä ja alan houkuttelevuutta usean vaalikauden mittaisella ohjelmalla.

2. Luontokato - voitettavissa

Vain me itse voimme pysäyttää luontokadon Suomessa. Suojellaan vaarantuneet luontotyypit, lisätään kansallispuistoja ja tuplataan Suomen luonnonsuojelualueet. 

Torjutaan ilmastokriisi. Edistetään päästötöntä energiaa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa sekä turvallisia pienydinvoimaloita. Panostetaan energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen, joka on sopusoinnussa ympäristön kanssa. Nostetaan Suomen vienti kukoistukseen ympäristöystävällisillä ratkaisuilla. 

Edistetään kestävää liikkumista lisäämällä lähijunapysäkkejä ja kaadetaan Puskiaisten moottoritien kaltaiset kalliit menneen maailman hankkeet. 

Toimenpiteitä, joita tulee edistää seuraavalla eduskuntakaudella:

 • Varmistetaan että puhtaat ratkaisut ovat aina edullisimpia. Tuetaan kotitalouksia vähäpäästöisissä hankinnoissa energiarahalla.
 • Suojellaan kaikki valtion omistamat luonnontilaiset metsät. 
 • Muutetaan ydinenegialakia vauhdittamaan pienydinreaktorien lupaprosesseja luomaan päästätöntä energiaa ja kaukolämpöä.
 • Käynnistetään kattava lähijunaliikenne Pirkanmaalla ja mahdollistetaan paikallinen liikenteen järjestäminen lakimuutoksella sekä perustamalla oma kalustoyhtiö. 
 • Rakennetaan uskottava hiilinielujen pelastuspaketti ja asetetaan energiapuu verolle. 
 • Kasvatetaan joukkoliikennetukia muiden Pohjoismaiden tasolle.
 • Tuplataan luonnonsuojelun rahoitus ja säädetään ilmastolakia vastaava luontolaki.
 • Velvoitetaan vesivoimayhtiöt rakentamaan voimaloihin luonnonmukaiset kalatiet. 
 • Laitetaan kaivosten ympäristöasiat kuntoon ja kielletään malminetsintä kaikilla luonnonsuojelualueilla.
 • Varmistetaan vihreiden investointien sujuva ja nopea luvitus ja luodaan kattava investointitukipaketti. 

3. Talouden haasteet - voitettavissa

Taloudessa tarvitaan uudistuksia – ei kurjistuksia – joilla tasapainotetaan julkinen talous reilulla tavalla. 

Panostetaan koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen. Lasketaan palkkaverotusta ja verotetaan sen sijaan ympäristölle haitallista toimintaa ja varallisuutta. Poistetaan sosiaaliturvan kannustinloukut ja mahdollistetaan työnteko eri elämäntilanteissa perustulolla. Korjataan pienipalkkaisten alojen, kuten naisvaltaisen hoitoalan työvoimapulaa nostamalla ansiotasoa ja parantamalla työoloja. 

Näin vahvistetaan toimeentulon varmuutta, hyvinvointia sekä Suomen talouden kestävää kasvua.

Toimenpiteitä, joita tulee edistää seuraavalla eduskuntakaudella:

 • Tasapainotetaan julkinen talous siten, että noin puolet tasapainottamisesta muodostuu rakenteellisista uudistuksista ja menoleikkauksista, ja puolet valtion verotuloja kasvattavista toimista.
 • Panostetaan koulutukseen kaikilla asteilla. Lisätään TKI-rahoitusta 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.
 • Toteutetaan vihreä verouudistus, jossa verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta ympäristö- ja muiden haittojen ja kulutuksen verottamiseen. Kompensoidaan kulutusveroja pienituloisille sosiaaliturvassa/energiarahassa.
 • Otetaan BKT:n rinnalle käyttöön ihmisten ja luonnon hyvinvointia kuvaavat mittarit.
 • Uudistetaan valtakunnallinen kiertotalousstrategia ja kiristetään sen tavoitteita materiaalien kulutuksen vähentämiseksi.
 • Ajetaan fossiilitalouden ympäristölle haitalliset tuet alas 2020-luvun aikana.
 • Nostetaan työllisyystavoite 80 %:iin vuoten 2030 mennessä. 
 • Tehdään merkittäviä lisääviä toimia työperäiseen maahanmuuttoon. Poistetaan työvoiman tarveharkinta sekä lasketaan perheenyhdistämisen tulorajoja. 
 • Tarjotaan peruskoulun varassa oleville pitkäaikaistyöttömille ensisijaisesti toisen asteen koulutusta, ei tukityöpaikkaa. 
 • Otetaan konkreettisia askeleita kohti perustuloa.