Eduskuntavaaliteemat 2023

1. Mielenterveyskriisi - voitettavissa

Mielenterveyden vahvistaminen on otettava kaiken politiikan keskiöön.

Palveluiden parantaminen ei enää yksin riitä, vaan tarvitsemme mielenterveyttä vahvistavan kulttuurimuutoksen. Työelämässä, kouluissa ja yhteiskunnassa on vähennettävä liiallista kuormitusta.

Tarvitsemme terapiatakuun ja lisää ennaltaehkäiseviä toimia, joilla epäinhimillisen pitkät hoitojonot on  purettava. 

Toimet:

 • Toteutetaan terapiatakuu.
 • Tehdään psykoterapeuttikoulutuksesta maksutonta.
 • Korotetaan perusturvaa. 
 • Korotetaan köyhien lapsiperheiden etuuksia.
 • Parannetaan hoiva-alan ammattilaisten saatavuutta, pysyvyyttä ja alan houkuttelevuutta usean vaalikauden mittaisella ohjelmalla.
 • Varmistetaan hyvinvointialueiden rahoitus siten, että välttämättömät palvelut taataan.
 • Uudistetaan lastensuojelulaki painottaen ennaltaehkäisevää lastensuojelua.
 • Korjataan translakiin jääneet puutteet.
 • Uudistetaan huumausainepolitiikkaa kovien rangaistusten sijaan tukemaan irtautumista huumeista. 

2. Ympäristökriisi - voitettavissa

Vain me itse voimme pysäyttää luontokadon Suomessa. Suojellaan vaarantuneet luontotyypit, lisätään kansallispuistoja ja tuplataan Suomen luonnonsuojelualueet. 

Torjutaan ilmastokriisi. Edistetään puhdasta ja päästötöntä energiantuotantoa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa sekä turvallisia pienydinvoimaloita. Panostetaan energiatehokkuuteen ja talouteen, joka on sopusoinnussa ympäristön kanssa. Nostetaan Suomen vienti kukoistukseen ympäristöystävällisillä ratkaisuilla. 

Edistetään kestävää liikkumista Pirkanmaalla lähijunaliikenteellä ja kaadetaan Puskiaisten moottoritien kaltaiset kalliit menneen maailman hankkeet. 

Toimet:

 • Uudistetaan metsälaki vahvistamaan monimuotoisuutta ja hiilinieluja. 
 • Suojellaan kaikki valtion omistamat luonnontilaiset metsät. 
 • Tehdään mahdolliseksi alueelliset lähijunaliikenteen toimijat mm. perustamalla kalustoyhtiö. 
 • Vähintään tuplataan luonnonsuojelun rahoitus.
 • Otetaan käyttöön velvoittava ekologinen kompensaatio.
 • Säädetään ilmastolakia vastaava luontolaki.
 • Velvoitetaan vesivoimayhtiöt rakentamaan voimaloihin luonnonmukaiset kalatiet. 
 • Panostusten raideliikenteeseen oltava vähintään 60 % valtion rahoituksesta liikennehankkeille. 
 • Kasvatetaan joukkoliikennetukia muiden Pohjoismaiden tasolle.
 • Kaivosten ympäristöasiat kuntoon: kielletään malminetsintä kaikilla luonnonsuojelualueilla
 • Uskottava hiilinielujen pelastuspaketti, joka sisältää merkittäviä toimia turvemaille. 
 • Hakkuut: Asetetaan tavoitteeksi enintään 65 miljoonan kuution vuosittainen katto. Otetaan käyttöön uusia taloudellisen ohjauksen keinoja (esim. kasvatusmaksu, päästökaupan kaltainen markkinaehtoinen malli, vero ainespuun poltolle). 
 • Tukien uudelleen suuntaaminen metsätaloustoimista luonnonhoitotoimiin. 
 • Varmistetaan vihreiden investointien sujuva ja nopea luvitus ja tuetaan polttoon perustumattomia teknologioita investointituilla. 
 • Sidotaan fossiilisten polttoaineiden verot indeksiin. Laaditaan suunnitelma fossiilisten polttoaineiden yritys- ja verotukien alasajosta 2020-luvun aikana. 
 • Varmistetaan että puhtaat ratkaisut ovat aina edullisimpia: tuetaan kotitalouksia vähäpäästöisissä hankinnoissa.

3. Talouden haasteet - voitettavissa

Suomen taloudessa ja ihmisten toimeentulossa tarvitaan uudistuksia - ei kurjistuksia, joilla tasapainotetaan talous reilulla tavalla. 

Panostetaan koulutukseen, tutkimukseen ja työhön. Tehdään työnteosta mahdollista eri elämäntilanteissa perustulolla, ja vahvistetaan samalla toimeentulon varmuutta, taloutta ja hyvinvointia. Korjataan pienipalkkaisten alojen, kuten naisvaltaisen hoitoalan palkat.

Näin tuetaan ihmisten toimeentuloa ja Suomen talouden kestävää kasvua.

Toimet:

  • Tasapainotetaan julkinen talous siten, että noin puolet tasapainottamisesta muodostuu rakenteellisista uudistuksista ja menoleikkauksista. ja puolet valtion verotuloja kasvattavista toimista.
  • Toteutetaan vihreä verouudistus, jossa verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta ympäristö- ja muiden haittojen ja kulutuksen verottamiseen. Kompensoidaan kulutusveroja pienituloisille sosiaaliturvassa/energiarahassa.
  • Otetaan BKT:n rinnalle käyttöön ihmisten ja luonnon hyvinvointia kuvaavat mittarit.
  • Ohjataan investointitukia vihreän siirtymän hankkeisiin ja rahoitetaan ne valtion omaisuutta myymällä.
  • Uudistetaan valtakunnallinen kiertotalousstrategia ja kiristetään sen tavoitteita materiaalien kulutuksen vähentämiseksi.
  • Lisätään TKI-rahoitusta 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.
  • Ajetaan fossiilisten polttoaineiden yritys- ja verotuet sekä muut ympäristölle haitalliset tuet alas 2020-luvun aikana.
  • Nostetaan työllisyystavoite 80 %:iin vuoten 2030 mennessä. 
  • Tehdään merkittäviä lisääviä toimia työperäiseen maahanmuuttoon. Poistetaan työvoiman tarveharkinta sekä lasketaan perheenyhdistämisen tulorajoja.
  • Tarjotaan peruskoulun varassa oleville pitkäaikaistyöttömille ensisijaisesti toisen asteen koulutusta, ei tukityöpaikkaa.